User login

PROMISE OF GOD - 2012

Judges 6:14
Then the LORD turned to him and said, “Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?”
நியாயாதிபதிகள் 6:14
அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கிப்பார்த்து: உனக்கு இருக்கிற இந்தப் பலத்தோடே போ; நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்கலாக்கி ரட்சிப்பாய்; உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார். முடியாது என்ற நிலையில் இருந்த கிதியோனைப் பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், "இது உன்னால் முடியும். நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்"

அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்
அசைவாடும் ஆவியே
அடவி தருக்களின் இடையில்
அடிமை நான் ஆண்டவரே என்னை
அடைக்கலம் அடைக்கலமே , இயேசு நாதா, உன்
அடைக்கலமே உமதடிமை நானே
அநாதி சிநேகத்தால்
அந்த நாள் நெருங்கிடுதே
அந்த நாள் பாக்கிய நாள் - நான் மீட்கப்பட்ட
அந்தோ கல்வாரியில் – அருமை இரட்சகரே
அந்தகார வல்லமைகளை
அத்திமரம் துளிர்விடாமற் போனாலும் (A)
அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் (B)
அதிகாலையில் பாலனைத் தேடி
அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் முழு மனதாலே
அதிகாலையில் (அன்பு நேசரே)
அதிகாலை நேரம் (அரசாளும் தெய்வம்)
அதிசயமான ஒளி மய நாடாம்
*அதி-மங்கல காரணனே, துதி-தங்கிய பூரணனே
அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
அதிகாலை நேரமே
அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே
அப்பாலேபோ சாத்தானே அப்பாலேபோ – போ, போ, போ
அப்பா வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஷமே
அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
அப்பா என்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்தேன் ஐயா
அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா
அப்பா உம் கிருபைகளால்
அப்பா நான் உம்மைப் பார்க்கிறேன்
அபிஷேக நாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரூயிர் அன்பரே
அபிஷேகிக்கும் எந்தன் இயேசு
அரணும் கோட்டையும்
அரசனைக் காணாமலிருப்போமோ? – நமது
அரியணையில் வீற்றிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை
அர்ப்பணித்தேன் என்னை முற்றிலுமாய்
ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்
அருவிகள் ஆயிரமாய்
அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
அருள் நிறைந்தவர்
அவர் எந்தன் சங்கீதமானவர்
அலங்கார வாசலாலே
அல்லேலூயா! அல்லேலூயா! அல்லேலூயா!
அல்லேலூயா தேவனுக்கே
அல்பா ஒமேகா ஆதியும் நீரே
அல்லேலூயா கர்த்தரையே ஏகமாய்த் துதியுங்கள்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதிமகிமை – என்றும்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்
அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர்
அழகினிலே சிறந்தவர் நீர்
அழைப்பின் குரல் கேட்டேன் - என்
அழைக்கிறார் இயேசு உன்னை யுத்தம் செய்ய
அழைத்தவரே நடத்திடுவார்
அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ
அழைத்தீரே ஏசுவே
அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை
அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே
அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்
அன்பே! அன்பே! அன்பே!
அன்பே கல்வாரி அன்பே
அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே
அன்பே பிரதானம், - சகோதர அன்பே பிரதானம்
அன்பின் தெய்வம் இயேசு
அன்பின் தேவன் ஏசு உன்னை அழைக்கிறார்
அன்பில் என்னை பரிசுத்தனாக்க
அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்? அதிசய
அன்பரின் நேசம் பெரிதே
அன்னை அன்பிலும் விலை
அனுக்ரக வார்த்தையோடே - இப்போது
அனுப்பும் தேவா உம் ஆவியினை
அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே
அனாதியான கர்த்தரே
அநாதிதேவனின் அடைக்கலத்தில்
ஆகாதது எதுவுமில்லை – உம்மால்
ஆ, அடைக்கலமே உமதடிமை நானே
ஆ! அம்பர உம்பர மும் புகழ்ந்திரு
ஆ! இன்ப கால மல்லோ?-ஜெபவேளை
ஆ!என் தலை தண்ணீரும்
ஆ, என்னில் நூறு வாயும் நாவும்
ஆ சகோதரர் ஒன்றாய்
ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்தம் மிகவே
ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து
ஆத்துமமே, என் முழு உள்ளமே - உன்
ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய அற்புதப்
ஆதி பிதா குமாரன் -ஆவி திரியேகர்க்கு அனவரதமும்
ஆமென், அல்லேலூயா! மகத்துவத் தம்பராபரா
ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை ஆவியில் மகிழ்ந்தே பாடுங்களே!
ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம்
ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும்
ஆராதனை ஆராதனை துதி
ஆர் இவர் ஆராரோ -இந்த -அவனியோர்
ஆரிவர் ஆராரோ கண்மணி அன்பே என் ராஜாவே
ஆரிரோ பாலகா
ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்
ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே
ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே
ஆவியானவரே அன்பு நேசரே
ஆவியை அருளுமே, சுவாமீ, - எனக்
ஆறுதலின் தெய்வமே உம்முடைய திருச் சமூகம்
ஆண்டவா பிரசன்னமாகி
ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார்
ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
ஆண்டவரை எக்காளமும் போற்றிடுவேன்
ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே
ஆனந்த கீதங்கள் - பாடுங்கள் - வாழ்த்துங்கள்
ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன்
இகமனுதேவா நமஸ்கரிப்பேன்
இடுக்கமான வாசல் வழியே
இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே
இந்த அருள் காலத்தில்
இந்நாள்வரைக்கும் கர்த்தரே
இப்பூவினில் நம் இயேசுவே - தேடியே
இப்போது, நேச நாதா, தலை சாய்த்து
இயேசு இரட்சகரின் பிறந்த நாள் இதுவே
இயேசு இராஜனின் திருவடிக்கு சரணம், சரணம், சரணம்!
இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு
இயேசு திருநாமம் ஈய உயர் மகிமையில் ஜெய மகிழ்
இயேசு பாலகா என்
இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு
இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் - முழு
இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்
இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்
இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமையுள்ளது
இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை
இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக்கொண்டேன்
இயேசு இயேசு இயேசு இராஜாவே
இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே
இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்
இயேசு நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம்
இயேசு ஜீவன் தந்தாரே
இயேசுவை சொல்லுவோம்
இயேசுவைப் போல் யாரும் இல்லை
இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை வைத்துக்கொள்ளும்
இயேசுவே, கிருபாசனப்பதியே, கெட்ட
இயேசுவே என் தெய்வமே
இயேசுவே என்னுடன் நீ பேசு என்னிதயம்
இயேசுவே உன்னோடு நான் உறவாட
இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால்
இயேசுவை போல் என்னை மாற்றும்
இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன்
இயேசுவின் கரங்களில் நான் தவழ்கின்றேன்
இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்க‌ள்
இயேசுவின் திருநாமக் கீதம்
இயேசு நாமம் சொல்ல சொல்ல
இயேசுவண்டை வந்திடுவாய்
இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்
இப்போதும் எப்போதும் எல்லாவற்றிற்காகவும்
இரட்சா பெருமானே பாரும்
இரத்தக்கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்துவிட்டேன்
இரக்கங்களின் தகப்பன் இயேசு
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இராஜா உம் மாளிகையில்
இராஜா உம்மைப் பார்க்கணும்
இராஜாதி இராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்
இருள் சூழும் காலம் இனி வருதே
இறந்தோரை வாழவைக்கும் வல்லவர்
இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
இன்று கண்ட எகிப்தியனை
இஸ்ரவேல் என்னும் நாட்டினிலே
இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படிக் கைவிடுவேன்
இஸ்ரவேலே பயப்படாதே
உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்
உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க
உம் அருள் பெற, இயேசுவே, நான் பாத்திரன் அல்லேன்
உம் சித்தம் போல் என்னை என்றும்
உம் ராஜ்ஜியம் வருங்காலை கர்த்தரே
உம்பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மாலே தான், என் இயேசுவே
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல
உம்மைப்போல் யாருண்டு? எந்தன் இயேசுநாதா
உயிரோடு எழுந்தவரே
உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா
உள்ளத்தில் அவர்பால் பேரன்புள்ளோரெல்லாம்
உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்
உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம்
உன்னதமானவரின்
உன் நெஞ்சிலே உண்டான விசாரங்களை நீ
உன்னையே வெறுத்துவிட்டால் ஊழியம் செய்திடலாம்
உன்றன் சுயமதியே நெறி என்று
ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே
எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே
எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே
எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் - தேவா
எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்
எத்தனை நாட்கள் செல்லும் இயேசுவின் சுவிசேஷம்
எத்தனை நாவால் பாடுவேன்
எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்
எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா
எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே பொங்க
எந்தன் கன்மலையானவரே
எந்தன் ஜீவன், இயேசுவே, சொந்தமாக ஆளுமே
எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்
எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு
எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா
எந்நாளுமே துதிப்பாய் – என்னாத்துமாவே, நீ
எப்படி பாடுவேன் நான் - என்
எருசலேம் என் ஆலயம்
எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாமேசுவே
எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்
என்ன என் ஆனந்தம்! என்ன என் ஆனந்தம்
என்னை மறவா இயேசுநாதா
என்றென்றும் ஜீவிப்போர்
என் யேசுவே! உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன்
என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே
என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு
என் இயேசு ராஜாவுக்கே
என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்
என் யேசுவே! உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன்
என்ன பாக்கியம், எவர்க்குண்டு
ஏசுவையே துதிசெய் நீ மனமே
ஏதேனில் ஆதி மணம்
ஓசன்னா பாடுவோம், ஏசுவின் தாசரே
ஓசன்னா பாலர் பாடும் ராஜாவாம் மீட்பர்க்கே
ஓப்பில்லாத திவ்விய அன்பே
ஒருநாள் வருவார் இராஜாதி இராஜன்
கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு
கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்
கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே
கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என் பக்கமாகில்
கர்த்தரின் பந்தியில் வா. - சகோதரா
கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்
கர்த்தனே எம் துணையானீர்
கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட் கொள்ளுங்கள்
கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை
கரையோர கடலலை சத்தம் - காதோர காத்துல நித்தம்
கந்தை துணிகளில் தவழ்ந்திடும் பாலன்
கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே
கர்த்தாவே யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்
கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை
களிப்புடன் கூடுவோம்
கன்னி பெற்ற பாலனே
காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில்
கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் - என்
காலத்தின் அருமையை அறிந்து வாழாவிடில்
காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரைக்
கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே, அஞ்சிடாதே - நல்ல
கிருபை புரிந்தெனை ஆள் - நீ பரனே
கிருபையிதே தேவக் கிருபையிதே
கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு
கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் சிலுவையின் மாநிழலில்
கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்
குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய
கூர் ஆணி தேகம் பாய
கேரீத் ஆற்று நீர் வற்றினாலும்
கேள்! ஜென்மித்த ராயர்க்கே
சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி
சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே
சபையின் அஸ்திபாரம்
சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்
சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே
சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ
சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்
சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே
சிலுவை சுமந்த உருவம் சிந்தின இரத்தம் புரண்டோடியே
சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சிலுவையைப் பற்றி நின்று
சீர்மிகு வான்புவி தேவா, தோத்ரம்
சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே, மேன்மைப்ரபுவே
ஜயையா, நான் வந்தேன்; - தேவ
ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும் ஜீவ பாதையிலே நடத்தும்
ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்
ஜெபத்தின் ஆவலை
ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள் தேவா
ஜெயம் உண்டு என்றும் ஜெயம் உண்டு
ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம் நமக்கு
ஞான நாதா வானம் பூமி
தந்தானைத் துதிப்போமே - திருச்
தந்தேன் என்னை இயேசுவே
தம் கிருபை பெரிதல்லோ
தயாள இயேசு, தேவரீர்
தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்
தாவீதைப் போல நடனமாடி
திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை
திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்
தீய மனதை மாற்ற வாரும்
தீராத தாகத்தால் என் உள்ளம் தொய்ந்ததே
துக்கம் கொண்டாட வாருமே
துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் சேனைகளின் தேவன்
துதிக்கிறோம் உம்மை – வல்ல பிதாவே
துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்
துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசேடக நாமம்
துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே
துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி
துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம்
தூய ஆவியானவர் இறங்கும்
துயருற்ற வேந்தரே
துயருற்ற வேந்தரே
தூயாதி தூயவரே உமது புகழை, நான் பாடுவேன்
தூய, தூய, தூயா! சர்வவல்ல நாதா
தெய்வன்பின் வெள்ளமே, திருவருள் தோற்றமே
தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே
தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு பன் முடி சூட்டிடும்
தெய்வீகக் கூடாரமே - என்
தேசமே பயப்படாதே
தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்
தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே
தேவசாயல் ஆக மாறி
தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்
தேவப் பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ
தேவா பிரசன்னம் தாருமே
தேவாதி தேவனே பெத்தலை ஊரினிலே
தேவை நிறைந்தவர் இயேசு தேவா வல்லமைதந்திடுமே
தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை
தேவனே, நான் உமதண்டையில் - இன்னும் நெருங்கிச்
தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்
தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்
நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்
நம் இயேசு நல்லவர்
நம்பிவந்தேன் மேசியா
நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் இரட்சண்ய வீரரே
நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே
நள்ளி ராவினில் மாட்டுத் தொழுவமதில்
நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நன்றியால் துதிபாடு - நம் இயேசுவை
நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
நான் ஆராதிக்கும் இயேசு நல்லவர்
நான் பிரம்மித்து நின்று பேரன்பின்
நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார் - அவர்
நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா வீண் வெட்கம் அடையேன்
நிகரே இல்லாத சர்வேசா
நிமிஷங்கள் வாழ்க்கையின் நிமிஷங்கள்
நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே – மீட்கப்பட்ட பாவி
நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன்
பகலோன் கதிர்போலுமே
பக்தரே வாரும்
பரத்தின் ஜோதியே
பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்
பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
பரிசுத்த ஆவியே, வாருமையா
பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள் இன்று
பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்
பரத்திலே யிருந்துதான்
பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்
பனி தூவிடும் இரவில்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும் - இந்தப்
பாதை காட்டும் மா யெகோவா
பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்
பாரீர் கெத்சமனே
பார், முன்னணை ஒன்றில் தொட்டில் இன்றியே
பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்
பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர்தான் உண்டே,
பாவத்தின் பலன் நரகம் - ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ
பாவ நாசர் பட்ட காயம் நோக்கி தியானம் செய்வது
பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்
பாவியாகவே வாறேன், பாவம் போக்கும்
பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்
பிளவுண்ட மலையே
பிறந்தார் பிறந்தார்
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்
புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு
பூரண வாழ்க்கையே
பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்
பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊரில்
பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்
பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே
போற்றிடு ஆன்மமே, சிஷ்டி
போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை
போற்றும், போற்றும்! புண்ணிய நாதரைப் போற்றும்!
மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ
மகிமை உமக்கன்றோ! மாட்சிமை உமக்கன்றோ!
மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்
மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும்
மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு
மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்
மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்,
மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்
மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்
மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து
மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே
மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே,
யாரை நான் புகழுவேன்
யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்
ராக்காலம் பெத்லெம் மேய்ப்பர்கள்
ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே
ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள
ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே
ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா
வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே
வருஷப் பிறப்பாம் இன்று
வல்லமை தேவை தேவா
வான தூதர் சேனைகள்
வானம் வாழ்த்தட்டும் வையம் போற்றட்டும்
வானோர் ராஜன் பிறந்தார் பிறந்தார்
வாரும் ஐயா, போதகரே
வான் நிலவே நீ வா வா, பாலனை பாராட்ட வா
விசுவாசியின் காதில் பட, இயேசுவென்ற நாமம்
விடியற்காலத்து வெள்ளியே தோன்றி (A)
விடியற்காலத்து வெள்ளியே தோன்றி (B)
விண் தூதர் வானில் தோன்றியே தோன்றியே
விருந்து வைப்போமே நல்ல விருந்து வைப்போமே
விருந்தைச் சேருமேன்
விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்
விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம் கண்டேன்
வீணையே ஒலித்திடு
வேறு ஜென்மம் வேணும், - மனம்
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி
அசைவாடும் ஆவியே
அசைவாடும் ஆவியே
அசைவாடும் ஆவியே
அசைவாடும் ஆவியே